La concordança de gènere i nombre: 3 dubtes freqüents

Com han de concordar substantius i adjectius en casos que solen plantejar-nos dubtes? Per exemple, hem de dir “els pisos i les cases boniques” o “els pisos i les cases bonics”?

Analitzem alguns dubtes habituals sobre la concordança nominal.

 

Què és la concordança? Significat

En gramàtica, la concordança és la relació que ha de tenir paraula amb una altra pel que fa a gènere, nombre i persona. Hi ha dos tipus de concordança: la nominal i la verbal.

En el cas de noms i adjectius, que és el que tractarem en aquest article, parlem de concordança nominal. Els mots han de coincidir en gènere (masculí o femení) i nombre (singular o plural).

Per exemple, quan diem “la casa antiga”, tant l’article la, com el substantiu casa, com l’adjectiu antiga coincideixen en gènere (femení) i nombre (singular).

Si diem “els avis entranyables”, tots els mots coincideixen en gènere (masculí) i nombre (plural).

 

 

Dubtes freqüents sobre la concordança

Tot seguit veurem tres dubtes habituals sobre la concordança nominal en català.

1.     Concordança entre un nom i dos o més adjectius

Què passa quan tenim més d’un adjectiu per a un sol nom? Fixa’t en aquesta imatge:

Si no volem repetir el nom, podem escriure’l en plural i coordinar els adjectius amb la conjunció i (exemple correcte 1). Una altra opció és deixar el nom en singular tal com estava i repetir l’article davant de cada adjectiu (exemple correcte 2).

El que no podem fer és emprar el singular si coordinem els adjectius (exemple incorrecte en vermell):

 

Concordança entre un nom i dos o més adjectius

 

2.     Concordança entre un adjectiu i dos o més noms

Ara imagina que tenim un sol adjectiu que complementa dos o més noms amb gènere diferent. Posem per cas que un nom és masculí i l’altre femení. Per exemple, en l’oració següent.

 

Concordança entre un adjectiu i dos o més noms

 

 

L’adjectiu es repeteix: ecològic. Però tenim dos noms amb gènere diferent: llimoners (masculí) i figueres (femení).

En un cas així, si l’adjectiu va darrere dels noms, sempre hi ha de concordar en masculí plural (exemple correcte 1).

Compte, perquè no seria correcte fer servir el femení plural simplement perquè l’últim nom sigui femení (exemple incorrecte en vermell). Si aquesta opció et sona estranya, pots canviar l’ordre dels substantius (exemple correcte 2).

En canvi, si l’adjectiu va davant, aleshores concorda en gènere i nombre amb el primer nom, tant si és masculí com femení. Per exemple:

 

Concordança de gènere i nombre

 

3.     Concordança dels adjectius mig i tot amb un topònim

Un topònim és un nom de lloc. T’has plantejat mai si has d’escriure “mig Barcelona” o “mitja Barcelona”?

He creat aquesta taula amb exemples per ajudar-te a saber quan concorden els adjectius mig i tot en funció de si el topònim que acompanyen porta article o no en porta. Espero que et serveixi!

 

Concordança dels adjectius mig i tot amb un topònim

 

A partir d’ara, evita aquests errors de concordança en català!

 

Núria Masdeu