Les conjuncions en català

Les conjuncions en català

tipus de conjuncions en català amb exemples

 

Fixa’t en aquestes tres oracions i en els mots marcats en negreta. Sabries dir-me a quina categoria gramatical (noms, adjectius, conjuncions, adverbis…) pertanyen? I si ho saps, podries definir-la?

Feia mal temps, però van anar a la platja.

No vull que vinguis al teatre.

Jo vaig a comprar i tu ves a aparcar.

Tant si ho saps com si no, et proposo que continuïs amb mi i llegeixis el que ve a continuació. Descobriràs la resposta a la pregunta!

 

Què és una conjunció

Abans d’entrar en matèria, resolc la pregunta: els mots anteriors són conjuncions.

I què és una conjunció? Una conjunció és un mot invariable que enllaça dos mots o grups de mots amb la mateixa funció sintàctica, o dues oracions, i en aquest darrer cas fa que el conjunt esdevingui una oració composta. Algunes conjuncions són: i, però, si, o, que, etc. Recupero la primera oració per exemplificar-te la definició:

Feia mal temps, però van anar a la platja. –> Feia mal temps és la primera oració i van anar a la platja és la segona. La conjunció però uneix les dues oracions i les converteix en una de sola.

 

Les locucions conjuntives

Has de tenir en compte que, de vegades, les conjuncions contenen més d’un mot, i aleshores se les denomina locucions conjuntives. Aquestes estan formades, principalment, per una preposició seguida d’un nom o adverbi i la conjunció que (a mesura que, en tant que, de manera que…). En altres casos, la locució conjuntiva es forma amb un adverbi seguit de la conjunció que (així que, encara que, sols que…).

 

Tipus de conjuncions

Les conjuncions, com a elements d’enllaç, poden ser coordinants o subordinants.

En el cas de les conjuncions coordinants, els dos elements que enllacen tenen la mateixa categoria (mots, sintagmes o oracions), però en el cas de les subordinants hi ha una oració principal i una de subordinada, la qual és encapçalada per la conjunció.

Mira aquests exemples:

Vaig plegar a les tres i estava molt cansada. –> En aquest cas, la conjunció i enllaça dos constituents de la mateixa categoria, dues oracions (Vaig plegar a les tres / Estava molt cansada).

Vaig dir que plegaria a les tres. –> En aquesta oració, la conjunció que converteix l’oració que encapçala (plegaria a les tres) en subordinada de l’oració principal (Vaig dir).

 

Ja tens clar com són les conjuncions coordinants i les subordinants? Doncs estigues al cas, perquè ara ho complico una mica més.

Les conjuncions coordinants es poden classificar en copulatives, disjuntives, adversatives i il·latives. I les subordinants es divideixen en conjuncions completives i conjuncions adverbials.

 

tipus de conjuncions en català amb exemples

 

Conjuncions coordinants

Tal com he dit en l’apartat anterior, les conjuncions coordinants es poden classificar en quatre tipus. Tot seguit te les explico amb més detall.

 

 • Copulatives: expressen addició entre els elements: i, ni, .. ni, tant… com, etc.

Exemples:       La noia és alta i prima.

No és ni alta ni baixa.

 • Disjuntives: expressen alternança entre dos o més elements: o, .. o, o bé… o bé, etc.

Exemples:       Has d’escollir entre l’un o l’altre.

O bé plourà o bé farà sol.

 

 • Adversatives: expressen contraposició o contrast entre dos elements: però, sinó, sinó que, etc.

 

Exemples:       Estic cansada, però vindré igualment.

No era casa seva, sinó la casa del seu amic.

 

 • Il·latives: expressen l’efecte de la cosa que indica l’oració precedent: així que, de manera que, etc.

 

Exemples:       Fa molt fred, així que tapa’t.

Vindran d’hora, de manera que haurem de matinar.

 

Conjuncions subordinants

Recordes que anteriorment les he classificat en completives i adverbials? Doncs ara te’n detallo les característiques perquè les puguis identificar.

 

 • Completives: les conjuncions completives encapçalen oracions subordinades equivalents a un sintagma nominal. Pertanyen a aquesta classe les conjuncions que, si i com. La conjunció que representa la subordinació d’una oració a una part constituent de la principal. La conjunció si s’utilitza per a les subordinades interrogatives indirectes. I la conjunció com introdueix les subordinades amb verbs de percepció.

 

Exemples:       Em va demanar que anés a casa seva.

És possible que plogui.

Pregunta si tenen taula.

He sentit com sortia corrents.

 

 • Adverbials: les conjuncions adverbials encapçalen oracions subordinades que equivalen a un sintagma adverbial o preposicional. Són les següents:
  • Temporals: mentre, quan, ara que, tan aviat com, etc.

Mentre estenc la roba, posa una altra rentadora.

 • Condicionals: si, si de cas, mentre, en cas que, etc.

Si vens, faré paella.

 • Causals: perquè, ja que, com que, car, vist que, etc.

No vindrà, perquè està de viatge.

Com que feia calor es va banyar.

 • Finals: perquè, a fi que, per tal que, etc.

Parlo fluix perquè no vull despertar els nens.

 • Concessives: encara que, si bé, malgrat que, ni que, etc.

Sortirem encara que faci mal temps.

Això és tot el que has de saber sobre les conjuncions per tenir-ne un bon domini. Si tens ganes de continuar aprenent, t’animo a consultar aquesta entrada del blog sobre les oracions subordinades.

 

Núria Masdeu