Exercicis d’ortografia catalana: TOP 5 d’errors comuns

Exercicis d’ortografia

 

En català hi ha lletres que tenen uns sons molt similars. Quan et comuniques oralment no suposa cap problema, però a l’hora d’escriure pot passar que dubtis de com s’escriuen.

En aquest article et presento el TOP 5 d’errors d’ortografia en català, amb exercicis! Podràs practicar l’ús de les grafies següents:

 • b i v;
 • s, ss, c, ç i z;
 • g, t, tg i tj;
 • n i m;
 • que i què.

Repassa ràpidament les normes i fes aquests exercicis d’ortografia catalana online o en PDF. Al final hi trobaràs el solucionari.

🎁 Fes el nostre test d’ortografia gratuït. 👉 Avalua el teu nivell d’ortografia en català aquí!

Exercicis d’ortografia per imprimir

Prefereixes imprimir els exercicis i fer-los a mà, amb paper i llapis? Descarrega els exercicis d’ortografia en PDF aquí.

Descarrega el PDF

 

La b i la v

Repassa la norma general (i les excepcions!) sobre l’ús de la b i la v. Després, posa’t a prova amb l’exercici.

🟤 Quan escrivim b?

 • Davant de l, r i darrere de m (admirable, broma, ambigu), amb excepció d’alguns cultismes o manlleus que s’escriuen amb v, com ara circumvolució o tramvia.
 • Davant de vocal quan en una mateixa família o conjugació es fa servir tant b com p. Per exemple: rebre (rep), saber (sap) o llop (lloba).

🟤 Quan escrivim v?

 • Darrere de d o n (inadvertit o envair).
 • Davant de vocal quan en una mateixa família o conjugació es fa servir tant v com u. Per exemple: nevar (neu), activitat (actiu) o devem (deure).
 • A les terminacions de l’imperfet d’indicatiu: anava, cantaves, buscàvem, etc.

En general, les paraules amb b o v mantenen la mateixa lletra en la formació dels seus derivats. Tot i això, hi ha algunes excepcions. Aquestes apareixen quan en una mateixa família es combinen radicals hereditaris i cultes. Els mots hereditaris són paraules antigues que han anat evolucionant pel que fa a la morfologia i a la fonètica. Aquí te’n mostro alguns exemples: calvície (calb), curvatura (corba), hibernar (hivern).

 

Omple els espais buits amb b o v.

Exercici d’ortografia: b i v

Omple els espais buits amb b o v.
1.
Am
ient
2.
ent
3.
re
4.
le
5.
a
6.
lança
7.
Parlà
em
8.
al
9.
eja
10.
al·lació
Les solucions en verd són les que has encertat. Les solucions en blau són les que has fallat, però corregides.

 

 

La s, ss, c, ç i z

Aprèn a distingir aquestes grafies.

🔵 La s sorda

La essa sorda es pot representar amb quatre grafies diferents: s, ss, c i ç.

 • La c només va davant de e o i (acer, cirera). Pot anar a principi de mot.
 • La ç només va davant de a, o o u (cançó, aparença). També a final de mot (calç, feliç).
 • La ss només va entre vocals (assentament, vinguessin). Excepció: s’escriu s després de prefixos com bi-, a- o sobre- (exemple: bisexual, asimètric).
 • La s pot anar a principi de paraula (salut, servir), a final de paraula (cas, fes) o entre consonant i vocal (persona, consistent).

Quan la essa sorda es troba enmig de la paraula, es poden escriure les quatre grafies segons el cas (antisèpsia, pissarra, àcid, abraçada).

🔵 La s sonora

La essa sonora es representa amb la s o amb la z.

 • A inici de paraula sempre s’escriu z (zigot, zebra).
 • Entre vocals majoritàriament es fa servir la s (reposar, casa). Les excepcions a aquesta norma són paraules estrangeres o paraules cultes compostes (com amazònic o esquizofrènia).
 • Entre consonant i vocal s’escriu z (calze, colonitzar). Excepte en els mots compostos de dins, fons i trans, com ara transitar.

 

📑 Exercici d’ortografia: s, ss, c, ç i z

Corregeix les paraules mal escrites quan calgui.

 1. Braç: …………………….
 2. Cansó: …………………….
 3. Pallasso: …………………….
 4. Alcaldesa: …………………….
 5. Celadora: ………………………
 6. Concell: …………………….
 7. Síndria: …………………….
 8. Antisocial: …………………….
 9. Assasinat: …………………….
 10. Colse: …………………….
 11. Transiberià: …………………….
 12. Amassona: …………………….

 

La g, j, tg i tj

Per representar la grafia dels sons fricatiu i africat (el so de gerra o joc, no el de gossa), s’escriu j davant de a, o o u, mentre que la g normalment s’escriu davant de e o i. Per exemple: llegir, reciclatge, jove o platja.

Hi ha algunes excepcions en què s’escriu j davant de e, i són les següents:

 • El verb jeure i els seus derivats (jec, j..).
 • Davant de -ecc- i -ect- (interjecció, subjecte).
 • En algunes paraules cultes i els seus derivats o manlleus: Jesús, Jerusalem, jersei, jerarquia, majestat.
 • En algunes paraules cultes que comencen per ad- s’escriu dj en lloc de tj (per exemple, adjectiu).

 

📑 Exercici d’ortografia: g, j, tg i tj

Omple els buits amb g, j, tg o tj.

 1. Hem passe…..at per la pla…..a amb la meva …..ermana.
 2. Passem per l’hostal a deixar l’equipa…..e.
 3. M’han proposat dur a terme un pro…..ecte d’arquitectura.
 4. El …..ovent d’avui en dia no s’interessa …..ens per la lectura clàssica.
 5. Aquella …..ugadora de futbol s’ha lesionat.
 6. Diu que es troba pit…..or que ahir. Es veu que s’ha conta…..iat d’una grip forta.
 7. Cal molt de cora…..e per anar-se’n a viure sol a l’estranger.
 8. M’he comprat un …..ersei d’allò més nadalenc.

 

La m i n

Hi ha casos en què pots dubtar de si una paraula s’escriu amb n o m.

🔴 Quan s’escriu ena

 • Com ja has vist en un apartat anterior, s’escriu n davant de v (enviar). Hi ha algunes excepcions, com tramvia, que s’escriu amb ema.
 • També s’escriu n davant de f quan les paraules comencen per con-, en- o in-, com ara conferir, enfangar o inflamació.

 🔴 Quan s’escriu ema

 • S’escriu m davant de b, p i m, com ara arramblar, comprar o immòbil. En alguns casos, s’escriu n quan en una paraula composta el segon component comença per b, p o m, com ara enmig, benpensant o en els noms propis d’algunes paraules estrangeres com Canberra.
 • També s’escriu m davant de f (triomf, àmfora), llevat de les excepcions esmentades anteriorment (paraules comencen per con-, en- o in-).
 • S’escriu amb m el prefix circum- (circumstància).

Compte! Els grups de consonants següents van junts:

 • mm: immortal, gamma, immunitari
 • nn: innocent, connotació, connexió
 • mn: alumnat, somni, columna

 

📑 Exercici d’ortografia: m i n

Omple els buits amb n o m.

 1. I ….. ….. oble
 2. I ….. fermer
 3. E ….. botit
 4. Co ….. vidar
 5. Ta ….. ….. ateix
 6. Be ….. parlat
 7. A ….. pliar
 8. Co ….. fessió

 

Que i què

Que és una de les paraules que actualment conserva l’accent diacrític. Aquí te n’ofereixo un breu resum, però si vols consultar una explicació més completa, consulta aquest article sobre quan porta accent la paraula què.

🟢 S’escriu què:

 • quan és un pronom relatiu seguit per una preposició: El llibre de què em parlaves;
 • quan és un pronom interrogatiu o exclamatiu: Què ha passat?;
 • quan és un substantiu i fa referència al quid d’una qüestió: Està investigant el què de l’assumpte.

🟢 S’escriu que:

 • quan és un pronom relatiu que no va precedit de preposició: La bossa que tenies ahir;
 • quan és una conjunció: M’han dit que vens a la festa;
 • quan és un quantitatiu: Que gran que s’ha fet.

📑 Exercici d’ortografia: que i què

Escriu que o què segons convingui.

 1. ……. has fet per sopar?
 2. He pensat ……. podríem anar-hi de viatge.
 3. ……. bonic! No havia vist mai una exposició així.
 4. La pel·lícula ……. vam anar a veure al cinema ha guanyat un premi.
 5. No sé ……. li passa.
 6. L’home ……. t’ho va vendre et va ben enganyar.
 7. ……. no t’ha agradat l’amanida?
 8. ……. dius! No m’ho crec.

Si encara tens dubtes amb el què/que, fes aquests exercicis de pronoms relatius.

Ja has acabat! Què, com ho has vist? Què t’han semblat aquests exercicis d’ortografia online? Tens la sensació que ja domines totes les grafies?

Si t’has quedat amb ganes d’aprendre més sobre els errors comuns, pots donar una ullada a aquest vídeo amb el top 5 d’errors ortogràfics. També tens a la teva disposició un seguit de vídeos d’ortografia exprés en què s’expliquen breument algunes de les errades ortogràfiques més freqüents.

Ara l’únic que queda és corregir els exercicis amb el solucionari que trobaràs a continuació.

 

Solucionari dels exercicis d’ortografia

 

S, ss, c, ç i z

 1. [És correcte]
 2. Cançó
 3. [És correcte]
 4. Alcaldessa
 5. Zeladora
 6. Consell
 7. [És correcte]
 8. [És correcte]
 9. Assassinat
 10. Colze
 11. Transsiberià
 12. Amazona

G, j, tg i tj

 1. j / tj / g
 2. tg
 3. j
 4. j / g
 5. j
 6. tj /g
 7. tg
 8. j

N i m

 1. mm
 2. n
 3. m
 4. n
 5. nm
 6. n
 7. m
 8. n

Que i què

 1. Què
 2. que
 3. Que
 4. que
 5. què
 6. que
 7. Que
 8. Què

 

Núria Masdeu