Les preposicions en català: què són i errors freqüents

Les preposicions en català

 

Què és una preposició? Quins tipus de preposicions hi ha?

Et saps la llista de preposicions en català?

T’han explicat mai que, de vegades, les preposicions cauen o es canvien? N’havies sentit a parlar o és un concepte que no saps d’on baixa?

En aquest article resoldré tots els teus dubtes. Veurem què és una preposició —juntament amb una llista de totes les preposicions— i quins tipus de preposicions hi ha.

Un cop que t’hagis familiaritzat amb les preposicions, t’endinsaràs en el fenomen del canvi i la caiguda de preposició i podràs practicar el que has après amb un exercici (amb solucions) que trobaràs al final d’aquest article.

Què és una preposició

Les preposicions són paraules invariables que es fan servir com a nexe entre diferents elements d’una oració. És a dir, són paraules que no varien ni en gènere ni en nombre i que relacionen una paraula amb el seu complement. Aquests complements van introduïts per una preposició i formen un sintagma preposicional.

 

Llista de preposicions en català

A continuació, et mostro la llista de preposicions.

a, amb, de, en, per, per a, abans, arran, arreu, contra, dalt, damunt, darrere, davall, davant, deçà, dellà, després, devers, dins, dintre, durant, enfront, enmig, entorn, entre, entremig, envers, excepte, fora, llevat, lluny, malgrat, menys, mitjançant, prop, rere, segons, sense, sobre, sota, tret, vers, vora, cap a, com a, des de, fins a

 

 

Tipus de preposicions

Hi ha dues maneres de classificar les preposicions: segons si són transitives o intransitives, o si són àtones o tòniques.

 

🔻 Preposicions transitives o intransitives

Les transitives són les que necessiten tant sí com no la presència d’un complement. Per exemple, Ha vingut en bus. En aquest cas, no podem deixar la frase sense complement, Ha vingut en. En què? Com ha vingut? Ens falta informació.

Les altres, les intransitives, no necessiten anar acompanyades d’un complement (tot i que també podrien dur-ne). Per exemple, a la frase Ho guardo dins no li cal res més. Però, si volguessis, hi podries afegir el lloc on ho guardes: Ho guardo dins del calaix.

 

Preposicions transitives i intransitives

 

🔻 Preposicions àtones o tòniques

Les preposicions també es poden classificar en funció de si són àtones o tòniques i, dins d’aquestes categories, en simples o en compostes. Les simples estan formades per una sola paraula; les compostes, per més d’una paraula, independentment de si després se’n pot elidir algun element. Per exemple, pel que fa a les compostes, a la frase (a) sobre (de) la cadira, la a i la de es poden elidir.

(A) sobre (de) la cadira.

Les àtones són preposicions monosil·làbiques àtones que, des d’un punt de vista fonològic, no tenen accent. El seu significat és més general, tenen una funció purament gramatical. Les preposicions àtones són les següents: a, en, amb, de, per i per a. D’aquestes, només per a és composta. La resta de preposicions són tòniques (sí que tenen una síl·laba tònica; és a dir, accent de mot).

 

Preposicions àtones i tòniques

 

🔻 Locucions prepositives

Finalment, també hi ha les locucions prepositives. Són grups de paraules que exerceixen la mateixa funció que una preposició, però es formen amb substantius o verbs. Per exemple, a diferència de, a través de, per mitjà de, a partir de, gràcies a, de part de, etc.

 

Canvi i caiguda de preposició

Ara que ja et coneixes les preposicions amb tots els ets i uts, et presento el fenomen del canvi i la caiguda de preposició. Aquí, el que pot passar és que, depenent de la funció que fa, s’hagi de canviar una preposició àtona per una altra o s’hagi d’eliminar. Tot seguit te n’explico les normes.

 

Quan es fa el canvi de preposició en català?

El canvi de preposició s’aplica quan un verb que regeix una preposició en concret es troba en contacte amb una subordinada d’infinitiu.

Hi ha verbs que, sigui com sigui, han d’anar acompanyats d’un complement de règim. Per exemple, comptar amb, pensar en, consistir en, etc. Pots dir, sense problemes, compto amb tu, penso en la tasca o l’entrevista consisteix en intervencions. Tanmateix, si després d’aquests verbs ens trobem amb una subordinada d’infinitiu, les preposicions en i amb es canvien per a i de. Et mostro alguns exemples.

 

🔹 Exemples de canvi de preposició en català

Sí que podem dir:

La tasca de l’esplai consisteix en el foment de la cohesió. [substantiu]

Ara bé, si volem fer servir el verb, la preposició en es canvia per la preposició a. Per tant, aquí tens l’oració correcta (en verd) i incorrecta (en vermell):

La tasca de l’esplai consisteix a fomentar la cohesió.

La tasca de l’esplai consisteix en fomentar la cohesió.

Més exemples:

Els han amenaçat de publicar totes les seves dades.

Els han amenaçat amb publicar totes les seves dades.

Pensa a dur-li la documentació que falta.

Pensa de dur-li la documentació que falta.

Pensa en dur-li la documentació que falta.

La nova gramàtica assenyala que en contextos informals es pot mantenir la preposició en. En contextos formals, però, és preferible fer el canvi de preposició.

Ves amb compte! Aquesta norma no s’aplica a la construcció temporal “en + infinitiu”. Per exemple:

En sortir de classe vam anar a fer un cafè.

 

Quan s’elideix o cau la preposició en català?

A continuació t’explico com funciona la caiguda de preposició. Cal eliminar la preposició quan un verb que regeix preposició (com els que acabem de veure) va acompanyat d’una subordinada introduïda per la conjunció que. En aquests casos, no s’hi posa la preposició. Aquest fenomen també és més comú en els registres formals.

Igual que amb el canvi de preposició, les preposicions àtones són les que pateixen aquesta caiguda. Per exemple, el verb comptar amb seguit per la subordinada que vindran a la festa, esdevé: Compta amb que vindran a la festa. Tot seguit te’n mostro més exemples.

 

🔹 Exemples de caiguda de preposició

Us informem de que demà s’inicia el període d’inscripció.

S’ha acostumat a que sempre li solucionin els problemes.

Ves amb compte! Les locucions des de que i d’ençà de que són incorrectes. En aquests casos també s’ha d’escriure des que i d’ençà que. Per exemple:

Des que estudia a la universitat, no té temps per quedar.

Des de que estudia a la universitat, no té temps per quedar.

D’ençà que es va apuntar a fer atletisme, ha millorat molt la resistència.

D’ençà de que es va apuntar a fer atletisme, ha millorat molt la resistència.

Si el fet d’eliminar la preposició davant de la conjunció que fa que l’oració soni forçada, hi podem introduir un element d’enllaç com ara el fet que, la idea que, la possibilitat que… Tot seguit et mostro un exemple:

La decisió s’ha basat en l’experiència dels candidats.

La decisió s’ha basat que els candidats tinguin experiència. [caiguda de preposició davant de la conjunció que; construcció forçada]

La decisió s’ha basat en el fet que els candidats tinguin experiència. [addició d’un element d’enllaç: en el fet que]

 

Ja ho tenim! Ja estàs més que preparat per afrontar la teva propera redacció en català. Has fet un breu repàs de les preposicions que hi ha en català, has vist com es classifiquen i has après com funciona el canvi i la caiguda de preposicions. Ara que ja has llegit la teoria, només queda posar-ho en pràctica!

 

Exercici per practicar les preposicions

Escriu les preposicions que facin falta en els espais en blanc.

 1. M’he oblidat ….. que el meu germà avui fa anys.
 2. No he pensat ….. agafar el paraigua.
 3. La professora s’ha compromès ….. deixar-nos més temps per estudiar.
 4. No està segur ….. que vulgui deixar la feina.
 5. Compto ….. l’ajuda de la meva família.
 6. Compto ….. que aquell dia tindré festa.
 7. Tinc interès ….. aprendre la llengua de signes.
 8. Estic d’acord ….. tu.
 9. Estic d’acord ….. anar d’acampada a la muntanya.

 

Solucionari

 1. [cap preposició]
 2. a/d’
 3. a
 4. [cap preposició]
 5. amb
 6. [cap preposició]
 7. a/d’
 8. amb
 9. d’

 

Núria Masdeu