Com es fa servir l’apòstrof correctament en català

Guia apòstrof català

Per què no s’apostrofa la història? Com s’escriu endur-se’ls? I com s’apostrofen les sigles?

Vols saber com escriure l’apòstrof correctament en català?

A continuació, t’explico les regles generals que el regeixen, les excepcions d’aquestes normes i els errors més habituals a l’hora d’escriure.

Què és l’apòstrof?

L’apòstrof (’) és el símbol gràfic que reflecteix l’elisió (eliminació) d’una vocal quan escrivim. Aquest fenomen tan natural en la llengua oral es produeix sobretot quan dos sons vocàlics entren en contacte.

 

 

L’apòstrof en els articles determinats i la preposició de

Els articles el i la (també en i na) i la preposició de s’apostrofen quan la paraula que els segueix comença per vocal o h muda.

 

L’apòstrof davant de i i u àtones

Però compte! Perquè hi ha excepcions i solen ser l’origen d’un dels errors ortogràfics més comuns en català. Cal mantenir la forma plena de l’article la en dos casos:

  • Si aquesta paraula és femenina i comença amb i o u àtones.
  • Davant de les paraules una (referent a l’hora), ira i host.

 

Et deixo alguns exemples amb paraules que comencen per vocal o hac i que s’apostrofen o no s’apostrofen segons aquestes normes que t’acabo d’explicar:

               L’aventura de l’avi d’Avinyó

               La universitat obrirà les portes a la una.

               La ira de l’enemic

               La Irene i l’Úrsula canvien d’escola l’any que ve.

 

Tingues en compte que la i i la u poden ser semivocàliques (quan actuen o “sonen” com una consonant) i en aquests casos no hauràs d’apostrofar.

               La hiena

               El iode

               de ioga

               de Huelva

 

Tampoc s’apostrofen en usos metalingüístics (quan es fa servir la llengua per descriure la llengua mateixa) ni davant de noms de lletres:

  la a, la e, la i, la o i la u són les cinc vocals

  l’antònim de alt és baix.

 

normes d'apòstrofació

Com s’apostrofen els pronoms febles en català?

Els pronoms febles o clítics són uns mots molt útils de la llengua, ja que et permeten fer referència a noms o sintagmes nominals sense haver de fer-hi esment explícitament: el seu significat ve derivat del context lingüístic.

Agafo el cotxe i el [el cotxe] porto al taller.

Els clients me’n [a mi] demanaran [explicacions].

 

Hauràs d’escriure les formes me, te, el, la, se, ne en la seva forma elidida (m’, t’, l’, s’, n’) davant d’un verb o pronom que comenci per vocal o h muda. En canvi, mantenen les seves formes plenes els pronoms us, vos, hi, ho, li, les.

M’agafa                            Us entenc

T’emprenyes                     Hi anem

S’afanya                           N’aprenc

 

Com en el cas de l’article determinat femení, no hauràs d’apostrofar el pronom la davant de i i u àtones:

la utilitza

la uneix

Les combinacions de pronoms la hi i se us tampoc s’apostrofen.

De la mateixa manera que els pronoms davant d’un verb o pronom prenen la seva forma elidida, també hi ha casos en què els hauràs d’apostrofar darrera d’aquests, en la seva forma reduïda (’m, ’t, ’l, ’s, ’ns, ’ls) quan el verb o pronom acaba en so vocàlic.

Atrapa’m

Busca’l

Compra’t

Les combinacions de pronoms són famoses per la seva complexitat. Per això, a l’hora d’apostrofar et recomano que recordis una regla molt útil i senzilla: en la mesura que es pugui, situa l’apòstrof el més a la dreta possible.

               Se t’acosta

               Emporta-te’ls

               Endur-s’ho

 

Un cop vistes aquestes regles generals de l’apòstrof en català, t’explico alguns casos especials que acostumen a presentar dificultats.

 

com s'apòstrofa en català

L’apòstrof i els símbols

No s’apostrofa davant dels símbols en general,

El

 El H2O

 

però sí quan aquests representen un compost químic unit per un guió:

               L’L-dopamina

               d’α-retinol

 

Pel que fa a les xifres i els símbols numèrics, segueix les normes generals d’apostrofació quan en pronunciar-los comencin en sons vocàlics:

               L’11 de setembre

               L’XI Congrés de Literatura

 

i també els símbols que indiquen punts cardinals.

        Bufa vent de l’E.

        Mira a l’O.

 

 

Com s’apostrofen les sigles en català?

Les sigles sil·làbiques o acrònims (que es llegeixen com una paraula) i les sigles alfabètiques o consonàntiques (les que es llegeixen lletra per lletra) també segueixen les regles generals d’apostrofació, tenint en compte el gènere del concepte a què equivalen.

 

               l’IVA, l’IEC (amb la i amb so vocàlic)

               l’ONU, l’URSS, l’ANC, l’AMPA, l’ONG, l’NBA

               la UEFA, la UOC, la UNESCO (amb la vocal u àtona i/o consonàntica)

               d’ESO, d’EGB

 

En l’exemple anterior, fixa’t en el cas l’NBA, apostrofat, tot i que comença per consonant. Per què passa això? Si una sigla es llegeix lletra per lletra i el nom de la primera consonant comença amb vocal (per exemple, NBA, ena-be-a), cal apostrofar els articles el i la i la preposició de.

D’altra banda, el cas de la preposició de davant de i o u àtones és una excepció, i sí que hauràs d’apostrofar:

  la UGT, la UdG, la ITV

  d’UGT, d’UdG, d’ITV

 

 

Com s’apostrofen les paraules estrangeres? I els sons no adaptats?

En català, utilitzem paraules i sons que no són originaris de la nostra llengua, sinó manllevats d’altres idiomes. És el cas, per exemple, de la s líquida a principi de paraula.

 

L’apòstrof davant de la lletra s líquida

En general, s’apostrofen els articles masculins, però no els femenins ni la preposició de:

l’speaker, l’status quo, lstradivarius, l’stop

 la Scala de Milà, la Science Bits

Una novel·la de Stendhal, la música de Strauss

Exercicis amb l’apòstrof en català

 

Ara que ja saps quines paraules s’apostrofen, practica amb aquest breu exercici. A la taula següent tens parelles de paraules. Quina és l’opció correcta? Som-hi! Et deixo la solució al final del blog.

la idea /  l’idea
el intestí /  l’intestí
el striptease   /  l’striptease
la universitat /  l’universitat
preparar-se-ho /  preparar-s’ho
escriu-m’els /  escriu-me’ls
la ONU /  l’ONU
el € /  l’€

 

No t’oblidis de consultar la solució a l’exercici al final d’aquest article. Espero que amb aquestes regles bàsiques i les consideracions que t’he explicat et sigui més fàcil decidir quan s’apostrofa una paraula i quan no. El català té nombroses regles, excepcions i casos especials, fins i tot casos en què els mateixos lingüistes no es posen d’acord. Així que si tens algun dubte o necessites que t’aclareixi algun aspecte en concret, no dubtis d’escriure’m als comentaris!

 

Fonts bibliogràfiques sobre l’apostrofació

FABRA, Pompeu. Gramàtica catalana. 18a ed. Barcelona: Editorial Teide, 2007.

MESTRES, Josep M. [et al.]. Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo; Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2009.

SOLÀ, Joan [et al.]. Gramàtica del català contemporani. 4a ed. (definitiva). Barcelona: Empúries, Grup Editorial 62, 2008.

 

Solució a l’exercici amb apòstrofs

Et marco l’opció correcta en verd i l’opció incorrecta en vermell.

la idea   l’idea
el intestí   l’intestí
el striptease   l’striptease
la universitat /  l’universitat
preparar-se-ho preparar-s’ho
escriu-m’els escriu-me’ls
la ONU l’ONU
el € l’€

 

Núria Masdeu