El correu electrònic formal i informal en català

Correu electrònic formal en català

A banda dels missatges instantanis, el correu electrònic és el mitjà de comunicació escrita per excel·lència. Sobretot en contextos formals i professionals.

Per això és una de les tipologies textuals més emprades i, en un examen oficial de català, s’espera que sàpigues com escriure’n un correctament. I el més important: amb un grau de formalitat adequat a la situació que se’t planteja.

Vegem com s’escriu un correu electrònic formal o informal del principi fins al final.

Com s’escriu un correu electrònic: l’estructura

Primer de tot, vull que coneguis l’estructura d’un correu. El correu electrònic es divideix en dues parts principals: la capçalera i el cos. Tot seguit et mostro què inclou cada part.

 

Com és l’estructura d’un correu electrònic

 

🎁 Descarrega la nostra guia gratuïta del C1 👉 aquí!

 

⏩ La capçalera

La capçalera inclou el destinatari (camp “Per a:”) i, opcionalment, els camps “Cc” i “Cco” en cas que hi afegim altres persones en còpia. A més, inclou l’assumpte del correu. Segons quin sistema de gestió de correus utilitzis, a la capçalera també es mostra el camp del remitent (“De:”), és a dir, la persona que envia el correu.

✍ L’assumpte d’un correu electrònic

Has rebut mai un correu electrònic amb l’assumpte buit o amb una paraula poc rellevant com ara “hola”? L’assumpte, també anomenat tema, és extremament important, perquè ha de ser un text clar i concís que resumeixi el tema de què tracta el correu. Així, la persona pot fer-se’n una idea d’un cop d’ull, abans d’obrir-lo.

Fixa’t en aquests exemples d’assumptes d’un correu electrònic per demanar un pressupost de traducció. Quin diries que el més adequat?

   1. Assumpte: –
   2. Assumpte: Hola
   3. Assumpte: Sol·licitud
   4. Assumpte: Sol·licitud pressupost
   5. Assumpte: Sol·licitud d’un pressupost de traducció alemany-català

Els exemples 1 i 2 queden descartats. No podem no dir-hi res, i dir-hi “hola” no aporta cap informació rellevant. El tercer exemple és massa genèric. El quart no està malament, però es pot millorar. El cinquè proporciona informació concisa i rellevant per mostrar al destinatari de què tracta el correu.

 

⏩ El cos

El cos és el missatge que volem enviar, el text del correu en si. El cos d’un correu electrònic se subdivideix en altres parts:

  • Salutació: saluda la persona a qui t’adreces fent servir una fórmula adequada (col·loquial, informal o formal). Més endavant trobaràs una taula amb un resum de les salutacions i els comiats possibles segons el grau de formalitat del correu.
  • Introducció, desenvolupament i conclusió: com passa amb moltes tipologies textuals, el cos del text ha de seguir un ordre lògic. A la introducció, presenta’t a tu mateix (si cal), presenta el tema de què parlaràs o digues el motiu pel qual escrius; al desenvolupament, exposa la informació principal i els detalls, i a la conclusió, tanca el correu indicant què esperes de l’altra persona. El vocabulari i el to han de ser coherents amb el nivell de formalitat.
  • Comiat: acomiada’t de la persona a qui t’adreces fent servir una fórmula adequada (col·loquial, informal o formal) i coherent amb la salutació.
  • Signatura: no t’oblidis de signar el correu amb el teu nom. Dependent del grau de formalitat, és possible que hi hagis d’afegir altres dades, com ara el teu cognom, el teu càrrec i l’empresa o l’organisme en nom del qual escrius.

 

Les parts d’un correu electrònic en català_

 

Tingues en compte que, a diferència de la carta, en un correu electrònic no cal indicar-hi la data, perquè ja hi surt per defecte.

👀 Exemples de comiats i salutacions

Aquí tens una taula amb exemples de comiats i salutacions segons el grau de formalitat. Com veuràs, algunes d’aquestes fórmules es poden emprar en més d’un tipus de situació.

 

Fórmules de salutació i comiat correu electrònic

 

El to d’un correu electrònic: formal o informal?

Abans d’escriure el correu electrònic, cal que tinguis clar quin to faràs servir: formal o informal? L’opció que escullis depèn del destinatari, de la situació comunicativa i de la finalitat del correu.

Amb els correus electrònics passa el mateix que amb les cartes: pots escriure una carta personal o una carta formal. Perquè no és el mateix que n’enviïs un a un amic (col·loquial), que a un client (grau de formalitat baix/mitjà segons la confiança), que al president de la Generalitat (grau de formalitat alt). Per tant, el destinatari i la finalitat determinaran el llenguatge que fem servir, el to i les fórmules de salutació i comiat.

Més avall trobaràs tres mostres de correus electrònics amb diferents graus de formalitat: alt, mitjà i baix.

🤵 Com s’escriu un correu electrònic formal

El grau de formalitat determina la relació entre l’emissor i el destinatari. Tenint en compte això, vegem les característiques principals del correu electrònic formal:

  • S’adreça a una persona desconeguda, a qui no coneixes bé o que té un càrrec alt (per exemple, al teu cap en una empresa o al rector d’una universitat).
  • És el grau de formalitat habitual en els correus administratius.
  • El tractament sol ser vós o vostè. Cal mantenir la coherència al llarg de tot el text.
  • Compte! El nivell de confiança que tinguis amb el destinatari definirà com t’hi adreces.

Fixa’t que a l’exemple de sota la fórmula de salutació a) va adreçada a una persona desconeguda (no se n’esmenten el nom ni el cognom) i s’hi duplica la salutació en masculí/femení. Correspon a una salutació solemne, molt formal. La fórmula b), en canvi, va adreçada a una persona a qui es coneix poc (inclou el cognom de la senyora) i té un grau de formalitat alt, però no tant com el primer exemple.

a) Distingit senyor, distingida senyora,

b) Benvolguda senyora Martí,

Els correus electrònics formals s’usen en situacions com aquestes, entre d’altres:

   • Correus acadèmics i professionals
   • Correus amb l’Administració o amb organismes oficials
   • Sol·licituds de treball
   • Presentació de reclamacions i queixes

 

📑 Exemple d’un correu electrònic formal

Llegeix aquest exemple de correu formal, fixa’t en les parts ressaltades en groc i, després, llegeix l’anàlisi de sota.

 

Exemple de correu electrònic formal

 

Anàlisi del correu electrònic formal:

  • “Benvolgut senyor Grau,”: salutació formal.
  • “Em plau de comunicar-vos…”, “Us recordo que […] cal que ens feu arribar…”, “Us demano que em trameteu…”: vocabulari, to i fraseologia adequats a la situació comunicativa.
  • “Atentament,”: comiat formal.
  • “Andreu Vallespí”, “Secretari”, “Associació ARTIS”: signatura (nom i cognom), càrrec i organisme al qual representa.

Si vols veure un exemple de correu electrònic formal per al nivell C1 de català, consulta aquest article.

📑 Exemple d’un correu electrònic amb un grau de formalitat mitjà

I ara llegeix el correu electrònic següent. Tot i que continua sent formal, no ho és tant com l’anterior. La diferència rau en la relació entre l’emissor i la destinatària: es coneixen i hi ha certa confiança entre ells. El correu és cordial i professional, però fa servir la segona persona del singular (tu) i un to més informal.

 

Mostra de correu amb un grau de formalitat mitjà

 

Anàlisi del correu electrònic amb un grau de formalitat mitjà:

  • “Hola, Àlex,”: salutació neutra, grau de formalitat mitjà.
  • T’escric per demanar-te…”: expressió introductòria adequada, ús de la forma tu (informal).
  • “Digues-me”: ús d’expressions pròpies del llenguatge formal (digues-me digue’m).
  • “Gràcies per endavant i salutacions,”: comiat informal.
  • “Sandra Serra”, “Cap de Recursos Humans”, “SOMambient”: signatura (nom i cognom), càrrec i organisme per al qual treballa.

 

📑 Fraseologia en correus electrònics formals

Aquí tens un recull de frases que pots emprar quan redactis correus formals, segons quina sigui la finalitat del correu o d’un paràgraf concret: demanar alguna cosa, informar d’alguna cosa, mostrar agraïment, refusar una oferta, etc.

 

Fraseologia correu electrònic

Fraseologia correu electrònic formal

 

🤹‍♂️ Com s’escriu un correu electrònic col·loquial

El correu electrònic col·loquial té les característiques següents:

  • S’adreça a una persona molt propera, a qui es coneix bé o amb qui es té un grau de confiança alt (un amic, un familiar…).
  • La relació amb el destinatari és personal i relaxada.
  • El tractament habitual és tu.
  • S’hi poden usar símbols, abreviatures, emojis…
  • És habitual l’ús d’un llenguatge quotidià, fórmules molt expressives (abundància de signes d’interrogació i exclamació, allargament vocàlic…), frases inacabades… To conversacional.
  • L’estructura és més flexible.

Fixa’t que les fórmules de salutació següents les empraríem només amb algú amb qui tenim molta confiança. En canvi, no les usaríem amb un cap, un professor o segons amb quin company de feina.

Ei, guapa!

Ep, Jordi!!!

Hola, Clara!

Els correus electrònics col·loquials s’escriuen en situacions com aquestes, entre d’altres:

  • Comunicacions personals
  • Invitacions socials
  • Felicitacions
  • Recomanacions personals
  • Col·laboracions amb persones molt pròximes

📑 Exemple d’un correu electrònic col·loquial

Llegeix el correu, les paraules ressaltades en groc i l’anàlisi de sota.

 

Exemple de correu electrònic col·loquial

 

Anàlisi del correu electrònic col·loquial:

  • “Eiii!!!”: salutació col·loquial amb allargament vocàlic i ús de més d’un signe d’exclamació.
  • “Escolta,”: expressió introductòria directa i informal. To conversacional.
  • “platgeta”: ús de diminutius.
  • 😻 i 🤯: ús d’emojis.
  • “q”, “pq”, “x”: ús de símbols per representar paraules (per escurçar-les).
  • “Digue’m”: ús d’expressions pròpies del llenguatge informal (digue’m digues-me)
  • “Un petonàs!”: comiat col·loquial, molt proper, ús d’un augmentatiu.

 

 

Errors típics en els correus electrònics: puntuació i ús de majúscules

Compte amb la puntuació i les majúscules! A l’hora de redactar un correu electrònic, evita aquests errors tan habituals:

 1. La salutació es tanca amb una coma. També es poden fer servir els dos punts, tot i que la majoria de llibres d’estil recomanen la coma. En tot cas, no ometis el signe de puntuació.

Benvolgut company,

Benvolgut company:

Benvolgut company

 1. Si a la salutació hi ha un vocatiu (el nom amb què t’adreces directament a una persona), cal posar-hi una altra coma.

Bon dia, Eduard,

Bon dia Eduard,

Compte! No és el mateix que “Benvolgut Eduard”, en què benvolgut complementa el nom de la persona i, per tant, no ha de portar coma.

 1. Després de la salutació no hem de fer servir minúscula, sinó majúscula (encara que el signe anterior sigui una coma!).

Bon dia, Eduard,

Com estàs?

T’escric per enviar-te la proposta que em vas demanar (adjunta al correu).

 

Bon dia, Eduard,

com estàs?

T’escric per enviar-te la proposta que em vas demanar (adjunta al correu).

 1. El comiat es tanca amb coma si no hi ha cap verb conjugat; es tanca amb punt si hi ha un verb conjugat.

Salutacions,

Atentament,

Salutacions.

Atentament.

Rebeu una salutació ben cordial.

Rebeu una salutació ben cordial,

 1. Quant a les majúscules, fes-les servir només quan calgui d’acord amb la norma. Evita escriure tot el text en majúscules, perquè fa mal als ulls i, a més, sembla que cridis.
 2. No t’oblidis de deixar respirar el text! No l’escriguis en una sola línia; divideix-lo en paràgrafs per facilitar-ne la lectura.

 

El correu electrònic professional

Si el que busques és com s’escriu un correu professional, dona una ullada aquesta entrada del blog. Hi dono alguns consells i trucs per redactar correus professionals, eficaços i atractius.

Espero que aquest article i els exemples que inclou t’ajudin a millorar la teva redacció de correus electrònics i a saber quin grau de formalitat has de fer servir.

Núria Masdeu