Exercicis d’accentuació: accent cap aquí, accent cap allà

Exercicis d'accentuació

De vegades, l’accentuació en català pot semblar complicada. No t’enganyaré, jo també he tingut algun moment de crisi amb l’accent obert o tancat sobre les vocals e i o.

I què me’n dius, dels accents diacrítics? Aquests també porten de cap a tothom! Sort que ara n’hi ha prou memoritzant-ne només 15.

Saber la teoria és important, però la pràctica és el que realment ajuda a poder dominar tot el que s’aprèn. Estàs d’acord amb mi?

És per això que et proposo uns quants exercicis d’accentuació, perquè espero que puguis tenir un bon control sobre els accents. Si vols fer un repàs de la teoria, dona un cop d’ull a aquest article sobre les regles d’accentuació en català.

Què, doncs, gas? Gas!

Exercicis d’accentuació en PDF

Si prefereixes fer els exercicis a mà amb paper i llapis, també pots descarregar-los en PDF aquí. 👇

 

Descarrega els exercicis

 

Exercicis d’accent obert o tancat

Practica l’ús de l’accent obert i tancat amb aquests dos exercicis.

 

EXERCICI 1. Accentua les paraules que calgui tenint en compte que algunes poden portar accent obert i d’altres el poden portar tancat.

 

pera, creixer, galaxia, anima, camio, aqui, sabo, aigua, erem, telefon, calendari, excursio, maquina, cara, boligraf, cullera, debil, estomac, fotograf, gairebe, rodo, palau, poster, cadira, correr, ratoli, llapis, congres, logic, angel, cafe, nuvol, nervios, segon.

 

 

EXERCICI 2. Posa els accents que falten en el text següent.

 

Un mati d’estiu molt caloros, la Gal·la comença a correr descalça per la sorra i, sense adonar-se’n, ensopega amb la cuirassa d’una tortuga i cau de costat. El reptil, que s’ha quedat immobil, la mira de reüll i comença a caminar de nou cap al mar. La Gal·la l’observa i apunta un somriure. “Sembla que esta be”, es diu, i repren la seva correguda fins a l’espigo.

 

Exercicis d’accentuació sobre la e i la o

La e i la o poden portar accent obert o tancat. Moltes vegades dubtem de quina és la forma correcta. Practica amb els dos exercicis següents.

 

EXERCICI 3. Completa les oracions següents amb les formes verbals adients dels verbs que trobaràs entre parèntesis. Has de tenir en compte que en cada una hauràs d’accentuar una e o una o oberta o tancada.

 

  1. La meva germana m’ha __________ (prometre) que demà anirem a comprar.
  2. L’explicació que m’ha donat m’ha __________ (confondre) i ara no entenc res.
  3. No ens han __________ (incloure) entre els convidats.
  4. __________ (encendre) el llum si no vols caure.
  5. S’ha __________ (recloure) al seu despatx fins que ha acabat la feina pendent.
  6. Avui no __________ (entendre) l’explicació de la mestra.

 

EXERCICI 4. Totes les paraules d’aquesta llista porten accent. Accentua les e i les o degudament vigilant si l’accent ha de ser obert o tancat.

 

Paraules amb e: perque, perdua, pesol, cafe, deu, pate, nomes, decim, danes, neixer, cervol, impres, claque, gairebe, despres, alie, depen, ferestega, credits, proces,  congres, mes, ciencia, pure, collibè.

Paraules amb o: pero, bufo, allo, proxim, camio, correr, arros, boxer, cupo, caotic, drago, bioleg, broquil, edicio, curios, erupcio, atomic, cohesio, escorrer, anonim, filosof, cigro, autograf, emocio.

 

Exercicis d’accents diacrítics

Si vols, abans de fer aquests dos exercicis pots consultar aquest article on trobaràs tota la informació que necessitis sobre els accents diacrítics.

 

EXERCICI 5. Completa els espais en blanc amb un dels dos mots que tens a l’esquerra (amb accent o sense).

 

  1. ÉS / ES: La mare …….. molt alta.

     …….. diu Maria.

  1. MÀ / MA: He anat a casa …….. germana.

      He agafat la pilota amb la …….. dreta.

  1. BÉ / BE: Aquest exercici l’ha fet tothom molt ……..

    El meu nom comença amb la lletra ……..

  1. PÈL / PEL: Tens un …….. de gat a la samarreta.

         Passeja …….. palau com si en fos l’amo.

  1. QUÈ / QUE: Em compraré la samarreta …….. portes.

…….. vols per sopar?

  1. SÓN / SON: Tots ells …….. cosins.

Aniré a dormir d’hora perquè tinc molta ……..

 

EXERCICI 6. Posa els accents diacrítics necessaris a les oracions següents.

 

  1. T’he fet un suc de taronja, perquè se que no t’agrada el te.
  2. Ha viatjat sol per tot el mon.
  3. El resultat que ha sortit mes es el si.
  4. Fes un bon us d’aquests auriculars.
  5. Son pare es cantant.
  6. Tinc un pel molt finet a l’orella.
  7. Van agafats de la mà.

 

T’has quedat amb ganes de practicar una mica més els accents diacrítics? Aquí tens més exercicis dels diacrítics en català.

 

Exercicis de la dièresi

I, per acabar, practica la dièresi, que és un altre tipus d’accent gràfic. Si no recordes la teoria, en aquesta entrada del blog pots repassar l’ús de la dièresi en català.

 

EXERCICI 7. Posa la dièresi a les paraules que la necessitin.

 

cacauet           cuina               heroina           aixeta              llengua

 

agrair              egoista            peuc                posseit             Lluis

 

joia                  ciutat               paisos              reull                ensaimada

 

reixa               pasques           peuet              proteina          espontaneitat

 

oida                 quatre             ateisme           raim                genuina

 

EXERCICI 8. Ara classifica les paraules anteriors segons si tenen diftong o hiat (si ho necessites, pots consultar aquesta entrada sobre els diftongs i els hiats).

 

Diftongs:

Hiats:

 

Espero que tots aquests exercicis t’hagin ajudat a resoldre dubtes i a tenir clar del tot com funciona l’accentuació en català. Si vols continuar practicant, et recomano que facis els exercicis d’accents diacrítics o els de la dièresi.

 

 

Solucionari de tots els exercicis d’accentuació

 

Exercici 1.

Les paraules que porten accent són: créixer, galàxia, ànima*, camió, aquí, sabó, érem, telèfon, excursió, màquina*, bolígraf, dèbil, estómac, fotògraf, gairebé, rodó**, pòster, córrer, ratolí, congrés, lògic, àngel, cafè, núvol, nerviós.

* anima i maquina no porten accent si s’entenen com a tercera persona del singular del present indicatiu dels verbs animar i maquinar.

** rodo no porta accent si s’entén com a primera persona del singular del present indicatiu del verb rodar.

 

Exercici 2.

Un matí d’estiu molt calorós, la Gal·la comença a córrer descalça per la sorra i, sense adonar-se’n, ensopega amb la cuirassa d’una tortuga i cau de costat. El rèptil, que s’ha quedat immòbil, la mira de reüll i comença a caminar de nou cap al mar. La Gal·la l’observa i apunta un somriure. “Sembla que està bé”, es diu, i reprèn la seva correguda fins a l’espigó.

 

Exercici 3.

  1. promès
  2. confós
  3. inclòs
  4. Encén
  5. reclòs
  6. entén

 

Exercici 4.

Paraules amb e: perquè, pèrdua, pèsol, cafè, déu, paté, només, dècim, danès, néixer, cérvol, imprès, claqué, gairebé, després, aliè, depèn, feréstega, crèdits, procés, congrés, més, ciència, puré, collibè.

Paraules amb o: però, bufó, allò, pròxim, camió, córrer, arròs, bòxer, cupó, caòtic, dragó, biòleg, bròquil, edició, curiós, erupció, atòmic, cohesió, escórrer, anònim, filòsof, cigró, autògraf, emoció.

 

Exercici 5.

  1. és / Es
  2. ma / mà
  3. bé / be
  4. pèl / pel
  5. que / què
  6. són / son

 

Exercici 6.

  1. món
  2. més/és/sí
  3. ús
  4. és
  5. pèl

 

Exercici 7.

Les paraules que porten dièresi són (per línies):

heroïna,

peüc, posseït,

països, reüll, ensaïmada,

pasqües, proteïna, espontaneïtat,

oïda, raïm, genuïna.

 

Exercici 8.

Diftongs: cacauet, cuina, aixeta, llengua, joia, ciutat, reixa, pasqües, peuet, quatre.

Hiats: herna, agrair, egoista, pc, posst, Lls, psos, rll, ensmada, protna, espontantat, da, ateisme, rm, genna.

 

Núria Masdeu