Els diftongs i hiats en català | Definició, tipus i diferències

Els diftongs i hiats
Segurament, ja et deuen haver explicat a l’escola què és un diftong i què és un hiat. Però si no és el cas, o necessites fer memòria, continua llegint!

En aquesta entrada de blog t’explico què són els diftongs i els hiats, en què es diferencien i quin tipus de diftongs hi ha en català. Tot això, amb exemples!

El diftong en català

Saps què és un diftong?

En una paraula es produeix un diftong quan hi ha dues vocals juntes en una mateixa síl·laba; és a dir, que es pronuncien en un mateix cop de veu. Per exemple: en el verb caure (cau-re) hi ha el diftong [au].

En canvi, si les dues vocals juntes es pronuncien en síl·labes diferents, tenim un hiat. Per exemple: en el verb suar (su-ar) hi ha el hiat [u-a].

Més avall analitzarem en profunditat què és un hiat, però ara, centrem-nos en els diftongs.

 

 

Quines vocals es poden unir per formar un diftong?

Creus que totes les combinacions de vocals són possibles en català?

Doncs no, hi ha combinacions de vocals que no formen diftong, concretament, aa, ee i oo.

A continuació, trobaràs una taula amb tots els diftongs que hi ha en català, classificats per la primera vocal amb què es formen:

 

diftongs en català

 

Em podries dir si els diftongs del quadre tenen res en comú?

Si no ho has vist, no pateixis, que ara t’ho explico! Si t’hi fixes, tots els diftongs estan formats per les vocals i o u + les vocals a, e, i, o o u (en aquest ordre o l’invers). Així, en els diftongs, una de les dues vocals sempre és una i o una u. Aquesta i o u esdevé semivocal ([j] o [w]). Per exemple: lle-ial. La i fa de semivocal, sona més aviat com una i grega.

I ara et preguntaràs…

Què és una semivocal?

Parlem de semivocal quan un so vocàlic, en aquest cas i o u, té característiques vocàliques i consonàntiques alhora. Per entendre’ns, no es pronuncia amb la força d’una vocal. Prova-ho tu mateix amb les paraules següents i fixa’t en la transcripció fonètica. Veritat que [u] i [w] no sonen igual?, i [i] i [j] tampoc?

 

sons semivocalics i vocàlics

 

Bé, en realitat, et volia explicar què és una semivocal perquè hi ha dos tipus de diftongs, i la posició de la semivocal determina de quin tipus són.

Quins tipus de diftongs hi ha?

N’hi ha de dos tipus: els diftongs creixents i els decreixents. En aquest apartat entendràs clarament quina és diferència.

Els diftongs creixents

Primer de tot, t’he de dir que hi ha dos tipus de vocals: les fortes i les febles (les febles també es poden anomenar ‘dèbils’).

 

Vocals febles i fortes

 

Ara que saps això, pots entendre que un diftong creixent està format per una vocal feble seguida d’una vocal forta o bé per dues vocals febles. En els diftongs creixents, la semivocal [j] o [w] va davant de la vocal: ve-uen, lle-ial.

 

diftongs creixents exemples

 

Les semivocals formen diftongs creixents en els casos següents:

  • Quan la i o la u estan entre vocals: ca-ca-uet, lle-ia
  • Quan la i o la u es troba a inici de paraula seguida de vocal (pot anar precedida de la lletra hac o no): io-de, hie-na, web.
  • En gran part dels casos, quan la u es troba entre una consonant velar (/k/ o /ɡ/) i una vocal: llen-gua [wa], lin-güís-tic [wí].

Nota important:

Si et trobes una paraula que comença per una consonant, però que sona com una vocal, vigila, perquè és una semivocal que pot sonar com la i o la u. Per exemple, la w i la y de paraules com web i York.

Si pronuncies aquests mots, veuràs que el so de la ve doble es pronuncia com una u i el de la i grega com una i. Per tant, també són casos de diftongs creixents.

Els diftongs decreixents

Espero que hagis entès què són els diftongs creixents i quins tipus hi ha. Si és així, ja veuràs que et serà molt fàcil entendre els decreixents.

Un diftong decreixent és aquell que està format per una vocal forta seguida d’una vocal feble, o per dues vocals febles (ii o uu).  En els diftongs de decreixents, la semivocal [j] o [w] va darrere de la vocal: ai-re, peu.

En poques paraules, un diftong decreixent és el contrari d’un de creixent. És a dir, la posició de les vocals va en l’ordre oposat:

 

Exemples de diftongs decreixents

 

Taula dels tipus de diftongs

Fem un petit resum. A la taula següent et deixo els diftongs catalans. Així, en paral·lel, potser ho veus més clar.

 

Diftongs creixents i decrexients

 

Què són els triftongs?

Es produeix un triftong quan tenim tres vocals seguides que es pronuncien a la mateixa síl·laba, en un sol de cop de veu. El triftong és la combinació de dos diftongs: un de creixent i un de decreixent. Fixa’t en aquest exemple: rè-ieu, cre-ueu.

 

 

El hiat en català

Tenim un hiat quan hi ha dues vocals escrites juntes, però que es pronuncien en síl·labes diferents, en dos cops de veu. Per exemple: vna (ve-ï-na).

Per trencar diftongs i formar hiats, com en l’exemple que t’acabo de mostrar, fem servir els accents i les dièresis. Resumint, si les normes d’accentuació no ens permeten accentuar aquell mot, hi posem una dièresi.

 

Quan es produeix un hiat en una paraula?

Es produeix un hiat en aquests dos casos:

  1. Quan hi ha dues vocals fortes (a, e, o) seguides, però en síl·labes diferents:

 

Hiat exemple

 

  1. Quan hi ha una vocal feble (i, u) entre una consonant i una vocal. Te’n mostro dos exemples.

 

exemples hiat ie i iu

 

Ara que ja has vist què són els diftongs i els hiats i com pots diferenciar-los, et recomano que consultis aquesta entrada sobre la dièresi i quan es fa servir, i que et posis a prova fent els exercicis pràctics que t’he preparat.

Núria Masdeu