Text predictiu en català | Definició i exemples

Portada com s'escriu un text predictiu

Vols saber què és un text predictiu i quines característiques té?

O potser t’han demanat que n’escriguis un o que n’esmentis exemples i no saps per on començar.

En aquesta entrada veurem què caracteritza aquesta tipologia textual, quina estructura tenen els textos predictius i els passos que has de seguir per escriure’n un. Ah, i el més important! També et mostraré exemples de textos predictius en català.

Què és un text predictiu

Un text predictiu fa una predicció, com bé diu la paraula; és a dir, explica o narra una situació futura. Les previsions d’aquest tipus de text poden ser objectives (basades en dades científiques o estadístiques) o subjectives (basades en profecies, intuïcions, etc.).

 

Tipus de text predictiu

En relació amb l’objectivitat, podem classificar els textos predictius en dos tipus: els científics i els no científics. Vegem-ne la diferència:

  • Científics: fan prediccions basant-se en informacions contrastades que sustenten les hipòtesis. Important: això no vol dir que les prediccions s’hagin de complir, sinó que hi ha bastants possibilitats que es compleixin. Et poso alguns exemples de textos predictius científics: previsions meteorològiques, previsions mèdiques, previsions estadístiques, etc.
  • No científics: fan prediccions basades en intuïcions, interpretacions o visions, entre d’altres. Per exemple: l’horòscop, profecies, etc.

 

Estructura d’un text predictiu

Els textos predictius han de tenir l’estructura bàsica de qualsevol text: introducció, desenvolupament i conclusió. Si vols aprofundir en com s’estructura un text, et convido a llegir aquesta entrada. Et serà molt útil!

Ara vegem les diferents parts del text predictiu:

  • Introducció: s’explica el perquè de la predicció i es presenta la situació que es prediu per situar el lector en un espai, un temps i un context.
  • Desenvolupament: s’argumenten, s’exposen o es descriuen les idees principals del text, allò que es prediu que passarà. Recorda’t que cada idea ha d’anar en un paràgraf diferent.
  • Conclusió: per acabar, es fa un breu resum de les idees clau que s’han compartit.

 

https://youtu.be/T632IpYaVwo

 

Característiques d’un text predictiu

Ara que ja sabem quines parts té un text predictiu, analitzem-ne les característiques. Principalment, quins verbs i temps verbals es fan servir, i quines expressions de probabilitat, possibilitat, condició i certesa pots emprar.

 

📓 Temps verbals i verbs predictius

Els temps verbals que més farem servir són els següents (et mostro exemples amb el verb viure): el futur (viuràs), el futur perfet (hauràs viscut), el present de subjuntiu (visquis), l’imperfet de subjuntiu (visquessis) i el condicional (viuries).

Si tens dubtes sobre els temps verbals, en aquesta entrada sobre l’Optimot t’explico com consultar els temps verbals (per escrit i amb videotutorial).

Així mateix, és habitual l’ús de verbs predictius. Per exemple: produirà, succeirà, pot passar, es preveu que…

 

 

📈 Expressions de probabilitat o possibilitat

També farem servir expressions de probabilitat, com ara és probable que, probablement, possiblement, segurament, potser, pot ser que, tal vegada

Compte amb dos errors molt habituals en català:

 

⌚ Expressions condicionals i temporals

Per remarcar que allò que s’explica són prediccions de les quals no es té una certesa, podem fer servir diversos connectors condicionals: en cas que, si, posat que

També és habitual l’ús d’adverbis de temps: després de, quan, un cop, en el moment… Pots consultar més informació sobre els adverbis i les locucions adverbials en aquest enllaç.

 

🖐 Expressions del grau de certesa

En els textos predictius també trobem expressions per ressaltar el grau de certesa de qui fa la predicció i que remarquen el caràcter subjectiu del text. Per exemple: espero que, em temo que, m’agradaria que, estic segur que, no se sap si…

 

Exemple de text predictiu

Aquí tens diversos exemples de textos predictius:

 • Et mostro fragments d’una notícia del 2021 sobre els efectes que es preveu que tindrà el canvi climàtic l’any 2030. Fixa’t en l’ús dels temps verbals (futur, condicional i present de subjuntiu) i d’expressions per expressar el grau de certesa, com ara assegura que.

Exemple de text predictiu 1

Consulta l’article complet (font).

 

 • Aquí tens un altre exemple de text predictiu. En aquest cas, un breu horòscop extret del diari El Periódico. Para atenció a l’ús dels temps verbals (futur i present de subjuntiu) i d’expressions de possibilitat com ara és molt possible que o pot ser que.

Exemple de text predictiu 2

Consulta el text complet (font).

 

Espero que aquest article t’hagi ajudat a entendre què és un text predictiu i com escriure’n un pel teu compte. Segueix l’estructura adequada, empra els temps verbals i les expressions habituals que t’he recomanat i tindràs l’èxit garantit!

Núria Masdeu